Privacy Statement

Stichting “De Verenigde Modevakscholen in Nederland” (verder genoemd: VMSN) neemt uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zeer serieus. Zij verwerkt en gebruikt de door u verstrekte informatie op een veilige manier en alleen voor een goede uitvoering van haar taken.

Het navolgende privacy statement is van toepassing voor VMSN.

Door het afgeven van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy beleid.

Wij verzoeken u hier kennis van te nemen, om eventuele misverstanden of teleurstellingen te voorkomen.

Welke gegevens verzamelen wij?

  • Persoonsgegevens van u
  • Naam en adres gegevens van uw Modevakschool (MVS)
  • Uw telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
  • Beeld- of geluidmateriaal door ons gemaakt tijdens studie- en examendagen van VMSN (of door u aangeleverd)

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze taken.

U dient hierbij te denken aan het beheer van de Website en Social Media, de organisatie van studiedagen en lerares-examens en om informatie aan u kunnen verstrekken van derden.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor reguliere bedrijfsactiviteiten, zoals het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

  • Uw gegevens zijn alleen voor intern gebruik binnen VMSN.
  • Vermelding van persoonlijke en/of zakelijke gegevens en beeld- of geluidmateriaal op de Website en Media geschiedt alleen aan de hand van het persoonlijk door u ingevulde en ondertekende door ons opgestelde ‘Toestemmingsformulier wet AVG’.
  • In geval van examens: De examencommissie van het Landelijk Platform Modevakonderwijs (LPM).
  • Partijen betrokken bij de uitvoering van debiteurenbeheer (accountant, advocaat, deurwaarder/incassobureau).

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen op een in eigen beheer zijnd geautomatiseerd computersysteem welke is voorzien van wachtwoord-beveiliging en/of in archiefkasten. Om inzage van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft VMSN maatregelen getroffen tegen ongeoorloofde toegang van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens.

Persoonsgegevens ingevuld op ons contactformulier

De gegevens die u heeft ingevuld op ons website contactformulier zullen nooit worden opgeslagen in onze database, tenzij u een contractuele relatie met ons aangaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting de VMSN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Welke rechten heeft u ten aanzien van de verzameling en verwerking van uw gegevens?

U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. VMSN beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is.

Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt VMSN de verwerking van deze gegevens. Indien de verwerking van deze gegevens – naar het oordeel van VMSN – essentieel is voor de uitvoering van haar taken of haar (normale) bedrijfsvoering, heeft VMSN het recht om dan wel het verzoek te weigeren, dan wel haar taken op te schorten of onder afwijkende voorwaarden voort te zetten.

Verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op info@verenigdemodevakscholen.nl onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verzoek wordt binnen vier weken, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld.

Indien voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. VMSN hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. VMSN heeft het recht een kleine vergoeding van haar onkosten te vragen bij het voldoen aan een verzoek zoals genoemd in dit artikel.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.

Contact

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunt u een e-mail sturen naar info@verenigdemodevakscholen.nl onder vermelding van het onderwerp “privacy statement”.